Zarządzenie Nr 393

Zarządzenie Nr 393/03

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia  30 października 2003 r.


w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Sądowej 8/14 na rzecz najemcy lokalu.

                      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami) oraz art. 34 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U.  z 2000 roku Nr 46  poz. 543) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych

Burmistrz Świecia
zarządza :

§ 1

Sprzedać lokal mieszkalny nr 14 o powierzchni 43,88 m2 położony w Świeciu przy ul.Sądowej 8 na rzecz najemcy lokalu Pani Janiny Moszczyńskiej za cenę 18.850,00zł określoną przez biegłego rzeczoznawcę z 50% bonifikatą ze względu na zapłatę gotówką

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz  Świecia
Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 listopada 2003, 14:12:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1248