Zarządzenie Nr 389

Zarządzenie Nr 389/03
B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a
z dnia 30 października 2003r.

w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Burmistrz Świecia
zarządza:

§ 1

Przeznaczyć środki z budżetu gminy rozdz. 75095 - Pozostała działalność dla:
1.Oficyna Wydawnicza "Ston 2" - na dofinansowanie wydania książki "Zbiór opowiadań" Józefa Wawronia - 1.000,-zł.
2.Polski Czerwony Krzyż - nagrody dla zasłużonych Honorowych Dawców Krwi - 1.500,-zł.
3.Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych - na obchody świąt państwowych - 1.000,-zł

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 listopada 2003, 13:05:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1504