Zarządzenie Nr 388

Zarządzenie Nr 388/03

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia 23 października 2003r.

w sprawie udzielenia zamówienia na "Wykonanie przeglądu pięcioletniego wraz z założeniem książki obiektów mostowych położonych w miejscowości Świecie i  Święte".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych           ( j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z póź. zmianami ).

Burmistrz Świecia
zarządza :

§ 1

Udzielić zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o Zamówieniach Publicznych na:
- Wykonanie przeglądu pięcioletniego wraz z założeniem książki obiektów mostowych, położonych w  Świeciu - w ciągu ulicy Ciepłej oraz w miejscowości Święte -  w ciągu drogi nr 0505019 za łączną cenę 4.880,00 zł brutto             (słownie: czterytysiąceosiemsetosiemdziesiątzłotych 00/100).

§ 2

Zamówienie skierować do:
- Firmy "Miernik" z siedzibą przy ul. Margaretkowej 8, 83-300 Grudziądz reprezentowanej przez Sławomira Miernika.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 listopada 2003, 13:01:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1535