Październik

Październik

Zarządzenie Nr 394

Zarządzenie Nr 394/03B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za wykupiony lokal mieszkalny Nr 4 w  [...]

Zarządzenie Nr 396

Zarządzanie Nr 396/03 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 30 października 2003 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie ogrzewania obiektu Apteki przy ul. Duży Rynek [...]

Zarządzenie Nr 395

Zarządzenie Nr 395/03 B u r m i s  t r z a     Ś w i e c i a z dnia 30 października 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p. Aleksandry Jankowskiej, Donaty Fritsch i Janusza [...]

Zarządzenie Nr 393

Zarządzenie Nr 393/03 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia  30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Sądowej 8/14 na rzecz najemcy [...]

zarządzenie Nr 392

Zarządzenie Nr 392/03 B u r m i s t r z a     Ś w i e c i a z dnia 30 października 2003 r   w sprawie ogłoszenia przetargu na najem budynku położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera z przeznaczeniem pod [...]

Zarządzenie Nr 391

Zarządzenie Nr 391/03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  30 października 2003 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku położonym w Świeciu przy  ul. Sienkiewicza [...]

Zarządzenie Nr 390

Zarządzenie Nr 390/03 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 30 października  2003r. w sprawie  nie wyrażenia zgody na umorzenie  należności z tytułu  kupna lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w [...]

Zarządzenie Nr 389

Zarządzenie Nr 389/03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 30 października 2003r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 387

Zarządzenie Nr 387/03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 23 października 2003r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie drogi gminnej w Chrystkowie i remont drogi w Dzikach. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 380

Zarządzenie Nr 380/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 października 2003r. w sprawie sprzedaży części działki nr 270/8 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 381

Zarządzenie Nr 381/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 23 października 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul. Willowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 382

Zarządzenie Nr 382/ 03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 23 października 2003r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 2405/4 położonej w Świeciu przy ul.Wieniawskiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 383

Zarządzenie Nr 383/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 października 2003 r. w sprawie odroczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 294/1 zabudowanej budynkiem handlowym położonym w Świeciu przy ul.Wojska [...]

Zarządzenie Nr 384

Zarządzenie Nr 384/03 B u r m i s t r z a   Świecia z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie [...]

Zarządzenie Nr 385

Zarządzenie Nr 385/ 03 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia 23 października 2003r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi od Agencji Mienia Wojskowego 0ddział Terenowy w Bydgoszczy położone [...]

Zarządzenie Nr 386

Zarządzenie Nr 386/ 03 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia 23 października 2003r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę Nr 172/2 stanowiącą drogę położoną w Grucznie od Parafii [...]

Zarządzenie Nr 388

Zarządzenie Nr 388/03 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 23 października 2003r. w sprawie udzielenia zamówienia na "Wykonanie przeglądu pięcioletniego wraz z założeniem książki obiektów mostowych położonych w [...]

Zarządzenie Nr 364

  Zarządzenie Nr 364/03 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 października 2003 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wiągu. Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( [...]

Zarządzenie Nr 370

Zarządzenie Nr 370/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 października 2003r w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie linii oświetleniowej napowietrznej w Sulnowie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 378

Zarządzenie Nr 378/03 Burmistrza Świecia z dnia 14 października 2003 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej zasilającej m. [...]

Zarządzenie Nr 371

Zarządzenie Nr 371/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 października 2003r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Świecie. Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 368

Zarządzenie Nr 368/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 października 2003r. w sprawie udzielenia zamówienia na “Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz wykonanie fundamentów i utwardzenie terenu pod wiatę [...]

Zarządzenie Nr 365

Zarządzenie Nr 365/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 października 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę linii oświetleniowej ul. Paderewskiego (Górne Marianki) w Świeciu. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 366

Zarządzenie Nr 366/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 października 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę linii oświetleniowej w Polskim Konopacie. Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 367

Zarządzenie Nr 367/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 października 2003r. w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę dróg, placów, chodników, oświetlenia i budowy [...]

Zarządzenie Nr 369

Zarządzenie Nr 369/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 października 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie drogi dojazdowej do pawilonów handlowych przy Al. Jana Pawła II 3 w Świeciu. Na [...]

Zarządzenie Nr 372

Zarządzenie Nr 372/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 października 2003 r. w sprawie sprzedaży działki Nr 124/3, położonej w Wielkim Konopacie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 373

Zarządzenie Nr 373/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 października 2003 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Krasickiego 2/2 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 374

Zarządzenie Nr 374/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 października 2003r. w sprawie sprzedaży części działki nr 380/7 położonej w Świeciu przy ulicy Żeromskiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 375

Zarządzenie Nr 375/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 października 2003r. w sprawie sprzedaży części działki nr 49/42 położonej w Świeciu przy ulicy Hadyny. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r [...]

Zarządzenie Nr 377

Zarządzenie Nr 377/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 14 października 2003 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na użyczenie gruntu położonego w Świeciu przy ul. Ks.St.Krausego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 376

Zarządzenie Nr 376/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wiąg Nr 55 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 379

Zarządzenie Nr 379/03 Burmistrza Świecia z dnia 14 października 2003r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę materiałów do budowy linii oświetleniowej w Polskim [...]

Zarządzenie nr 358/03

Zarządzenie Nr 358/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 7 października 2003 r. w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 363

Zarządzenie Nr 363/03 Burmistrza Świecia z dnia 7 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu oraz najmu pomieszczeń w budynku położonym w Świeciu przy ul. Polnej 19 Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 362

Zarządzenie Nr 362/03 Burmistrza Świecia z dnia 7 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przy ul. Wieniawskiego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 361

Zarządzenie Nr 361/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 października 2003r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę dla usługi polegającej na modernizacji ewidencji gruntów i założenie [...]

Zarządzenie Nr 360

Zarządzenie Nr 360/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 października 2003r. w sprawie sprzedaży działki nr 132 położonej w Sulnowie. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 359

Zarządzenie Nr 359/ 03 B u r m i s t r z a Świeciu z dnia 7 października 2003r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych 0ddział Terenowy w Bydgoszczy działek nr 18/1 i 18/2 położonych w Polskim [...]

Zarządzenie Nr 357

Zarządzenie Nr 357/03 Burmistrza Świecia z dnia 7 października 2003 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod uprawy rolne Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 355

Zarządzenie Nr 355/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 października 2003r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 – Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 356

Zarządzenie Nr 356/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 października 2003r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę chodnika wraz z wjazdami przy ul. Dworcowej w Terespolu Pomorskim. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 354

Zarządzenie Nr 354/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 października 2003r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Na postawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 [...]

metryczka