Zarządzenie Nr 321/03

Zarządzenie Nr 321/03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz paragrafu 8 uchwały Nr 45/02 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2003.

B u r m i s t r z Świecia

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2003 zmieniona:

- Uchwałą Nr 93/03 Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003r.,

- Uchwałą Nr 109/03 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2003r.

- Uchwałą Nr 119/03 Rady Miejskiej z dnia 17 lipca 2003r.

- Zarządzeniem Nr 113/03 Burmistrza Świecia z dnia 11 lutego 2003 r.,

- Zarządzeniem Nr 266/03 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2003 r.

- Zarządzeniem Nr 303/03 Burmistrza Świecia z dnia 21 lipca 2003 r.

1. Zmienić plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

p.o. Burmistrza Świecia

Krystyna Radtke

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu dokonane są na podstawie bieżącej analizy budżetu i wynikają z potrzeby korekty planu wydatków do faktycznie ponoszonych kosztów.

W związku z śmiercią pracownika w Urzędzie Miejskim (rozdz.75022) przeniesione zostały pomiędzy paragrafami środki na odprawę pośmiertną w wysokości 16.000,-zł. Pomniejszony o tą kwotę został plan na wynagrodzenia osobowe.

W dziale Oświata i Wychowanie zwiększa się środki na stypendia naukowe w związku ze wzrostem ilości uczniów, którym przyznane zostały stypendia. Ponadto dokonuję się przesunięć między paragrafami co związane jest z zakwalifikowaniem wydatków za prace remontowe przez brygadę Ośrodka a nie jak wcześniej planowano przez firmę zewnętrzną.

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z rezygnacji przez niektórych nauczycieli z kursów wyjazdowych na rzecz warsztatów co związane jest z inną klasyfikacją.

Oszczędności z zakupu maszyny czyszczącej dla SP 7 przeniesione zostały na inne wydatki bieżące dla tej szkoły.

Załącznik Nr 1

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Stan na

dzień: 21-07-03

Stan na

dzień:25-08-03

Zmiana

Ogółem

Ogółem

Ogółem

750

Administracja publiczna

5 429 623,00

5 429 623,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 273 900,00

3 273 900,00

0,00

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 300,00

19 300,00

16 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 840 000,00

1 824 000,00

-16 000,00

801

Oświata i wychowanie

16 880 545,00

16 880 545,00

0,00

80101

Szkoły podstawowe

9 505 645,00

9 505 645,00

0,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 000,00

650,00

-350,00

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

35 700,00

42 040,00

6 340,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

830 500,00

881 550,00

51 050,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

57 500,00

62 900,00

5 400,00

4260

Zakup energii

559 000,00

519 000,00

-40 000,00

4270

Zakup usług remontowych

232 000,00

212 000,00

-20 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

69 000,00

66 560,00

-2 440,00

80110

Gimnazja

5 638 000,00

5 640 200,00

2 200,00

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

59 100,00

53 100,00

-6 000,00

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

28 700,00

30 900,00

2 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

453 700,00

456 200,00

2 500,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

30 000,00

29 000,00

-1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

187 000,00

191 500,00

4 500,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

93 900,00

91 700,00

-2 200,00

3250

Stypendia różne

27 300,00

26 100,00

-1 200,00

4410

Podróże służbowe krajowe

48 800,00

47 800,00

-1 000,00

853

Opieka społeczna

7 885 888,00

7 885 888,00

0,00

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

54 552,00

54 552,00

0,00

3110

Świadczenia społeczne

44 800,00

54 552,00

9 752,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 752,00

0,00

-9 752,00

Razem

56 534 699,00

56 534 699,00

0,00

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (25 sierpnia 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (17 lutego 2004, 12:10:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1421