Zarządzenie Nr 319/03

Zarządzenie Nr 319/03

B u r m i s t r za Świecia

z dnia 18 sierpnia 2003r

w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Dokonać zmian w Statucie Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu, przyjętego uchwałą Nr 1090/97 Zarządu Miejskiego w Świeciu z dnia 2 lipca 1997r tj:

 1. w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  “ 1. Ośrodek Oświaty i Wychowania zwany dalej OO i W jest jednostką

  organizacyjną Gminy, realizującą zadania w zakresie prowadzenia żłobka

  oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli, dla których

  organem prowadzącym jest Gmina Świecie, zwanych dalej placówkami”.

 2. w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  “ 3. Działalnością OO i W kieruje Kierownik OO i W powoływany przez

  Burmistrza Świecia”.

 3. w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

  “ 5. Burmistrz może zlecić OO i W obsługę innych jednostek gminnych”.

 4. w § 4 pkt 1 lit. “f” otrzymuje brzmienie:

  “ f) inspektor ds. budowlanych będący kierownikiem komórki organizacyjnej

  jaką jest brygada remontowa”.

 5. w § 4 pkt 3 lit. “b” otrzymuje brzmienie:

  “ b) podejmowania czynności w zakresie realizacji uprawnień pracowniczych

  wynikających z Kodeksu Pracy, innych przepisów szczegółowych oraz

  decyzji podejmowanych w ramach kompetencji przez Burmistrza Świecia”.

 6. w § 4 pkt 3 lit. “c” otrzymuje brzmienie:

  “ c) przygotowanie niezbędnych materiałów i projektów uchwał wnoszonych

  pod obrady Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza dotyczących spraw

  oświaty i wychowania”.

 7. w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

“ 4. Zasady wynagradzania pracowników OO i W określają przepisy w sprawie

wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu

terytorialnego. Wynagrodzenie Kierownika OO i W określa na podstawie

tych przepisów Burmistrz Świecia”.

§ 2

Przyjąć jednolity tekst Statutu Ośrodka Oświaty i Wychowania stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

p.o. Burmistrza

Krystyna Ratke

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 sierpnia 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (17 lutego 2004, 12:03:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1579